عزیز کامران

استادیار گروه بهداشت عمومی

اطلاعات تماس پست الکترونیک: a.kamran@arums.ac.ir
تلفن:
آدرس:
رتبه علمی استادیار
محل خدمت دانشگاه علوم پزشکی اردبیل